Het Nieuwe Werken en Social Business

Blog
02 Dec 2013
nieuwe werken blog 350x250

Zitten we als organisatie midden in de verandering die Het Nieuwe Werken teweeg gebracht heeft, begint de volgende verandering al weer door de organisatie te zoemen. Hoe verhouden Het Nieuwe Werken (HNW) en Social Business zich tot elkaar? Beide concepten hebben in ieder geval met elkaar gemeen dat het zeer lastig is om een goede, door iedereen geaccepteerde, omschrijving te geven en aangezien dat door velen al geprobeerd is zullen we ons daar ook van onthouden.

 

 

 

 

Het Nieuwe Werken
Als we naar Het Nieuwe Werken kijken herkennen we drie aspecten die van belang zijn, dit zijn de digitale middelen, de fysieke werkomgeving en het gedrag, ook wel de bricks, bytes en behaviour genoemd. Er wordt voornamelijk ingezet op hoe we binnen onze organisatie kunnen werken en samenwerken op een efficiënte en effectieve manier. Ondanks dat de digitale middelen en de gebouwinrichting belangrijke faciliterende voorwaarden zijn, ligt de focus bij HNW op de broodnodige gedragsverandering om dit te kunnen bereiken. Dit concept wordt primair ingezet in trajecten waarbij men het kantooroppervlak in de organisatie wil verminderen door het mogelijk te maken om het werk tijds en plaats onafhankelijk uit te kunnen voeren. Belangrijke veranderingen in HNW zijn het (persoonlijk) leiderschap en het resultaat gestuurd werken.

Social Business
Bij de transformatie naar een Social Business richten we ons op de digitale middelen en het gedrag. De focus ligt op het werken en samenwerken binnen de eigen organisatie, met partners, leveranciers, met klanten en met de rest van de wereld. Het is van belang dat we openlijk (transparant) kunnen (samen)werken, onze kennis en expertise kunnen delen en er voor te zorgen dat anderen ons en onze kennis eenvoudig kunnen vinden. De scope bij Social Business reikt dus veel verder, we kijken over de grenzen van onze organisatie naar het volledige ecosysteem. Ook hier is de mens de belangrijkste factor, we worden teruggebracht naar de essentie van het bereiken van onze doelen op een sociale manier zoals die standaard in onze genen zit.

Bricks (gebouw en werkplek)
Binnen HNW is de aanpassing van de gebouwen, om efficiënter om te gaan met de beschikbare vierkante meters of deze zelfs te verkleinen, één van de grote aanjagers. Juist deze verandering vraagt erom dat de digitale middelen worden aangepast aan de nieuwe situatie en dat onze medewerkers een ander, nieuw gedrag tentoon moeten spreiden. Binnen Social Business speelt dit aspect geen directe rol.

Bytes (digitale aspect)
In beide concepten kan een social platform ondersteuning bieden aan het bereiken van de doelen, bij Het Nieuwe Werken is de noodzaak voor zo'n platform echter niet direct aanwezig, terwijl dit bij Social Business haast een onontkoombare voorwaarde is. Een social platform kan ontstaan en bestaan uit publieke social media, al dan niet met de mogelijkheid om kennis en expertise af te schermen of uit enterprise social software met gericht op de eigen organisatie met een (beperkte) samenwerkingsmogelijkheid met het ecosysteem.

Behaviour (gedrag)
De grootste uitdaging bij zowel Het Nieuwe Werken als Social Business zijn de verandering in ons gedrag. Bij beide concepten wordt er in beginsel iets anders gevraagd van onze medewerkers. Bij HNW ligt de focus op resultaatgericht werken en persoonlijk leiderschap zodat we ons goed kunnen bewegen binnen de veranderende organisatie, terwijl bij Social Business verwacht wordt dat we openlijk en transparant gaan (samen)werken en onze kennis en expertise gaan delen met ons ecosysteem. Blijft een feit dat het gedragsaspect bij beide concepten overduidelijk de overhand heeft.

Conclusie
Ondanks dat beide concepten een andere insteek en scope hebben, zijn beide uitstekend met elkaar te verenigen. Als organisatie krijg je dan een totaalconcept waarin je medewerkers resultaatgericht, open en transparant een onderdeel worden van het ecosysteem en zorgen voor een versterking van datzelfde ecosysteem. Aangezien de wereld om ons heen steeds sneller veranderd en de veranderingen 'als vanzelf' de organisatie binnen komen is het van belang om het ecosysteem te faciliteren in de aangepaste behoeftes. Het is dus niet de vraag of HNW en Social Business complementair zijn, maar of we als organisatie de snelheid van veranderingen kunnen bijhouden en onze medewerkers en ons ecosysteem kunnen blijven faciliteren om ons op een slimmere, eigentijdse manier ons werk te kunnen blijven doen.

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --